Bendradarbiaujame su Tobula Dovana

Kodėl Reiki seansų dovanų kuponas puiki dovana Jai ir Jam?
Moterims kaip ir vyrams išrinkti išskirtinę ir įsimintiną dovaną nėra paprasta. Norisi, kad ji būtų kokybiška, naudinga, o tuo pačiu ypatinga. Dauguma esame įpratę dovanoti apčiuopiamus dalykus. Tačiau jie džiaugsmą suteikia tik trumpam. O kas, jeigu pasiūlytumėte padovanoti savo nuostabiai moteriai ar vyrui emociją, kuri veide padovanoja šypseną, pakylėja, atpalaiduoja. Juk taip smagu, kai tavo mylimas žmogus švyti iš laimės tuomet namuose daugiau harmonijos, santarvės, meilės ir džiaugsmo. Todėl viena geriausių dovanų, kurią gali gauti jūsų mylima moteris ar mylimas vyras tai Reiki seansų dovanų kuponą https://tobuladovana.lt/ruta-reiki-mercar/
Reiki yra energetinio gydymo metodas, atsiradęs Japonijoje XX amžiaus pradžioje. Jis pagrįstas idėja, kad mes visi turime neregėtą „gyvybės energiją“, kuri teka kiekvieno žmogaus kūnu.
Reiki – kūno ir dvasios tobulėjimo metodas, skirtas stresui įveikti, sveikatai, ramybei, saugumo ir klestėjimo jausmui susigrąžinti. Reiki nėra susijusi su religija arba religijos apeigomis, įsitikinimu, hipnoze, psichotechnika, įtaiga ir panašiai. Reiki nėra bioenergetika. Reiki gydūnas – tai, pirmiausia, laidininkas energijai ateiti ir jai perduoti Reiki seanso metu. Reiki seansai prilygsta akupunktūrai, tik ten naudojamos adatos, o čia – delnų šiluma. Reiki gydūnas niekada neperteiks blogos energijos.
Reiki – universalus ir labai švelnus geros savijautos atgavimo būdas, skirtas atkurti visų žmogaus sistemų pusiausvyrai bei viso organizmo vidinę harmoniją, yra prieinamas visiems bei tinkamas skirtingo amžiaus, pažiūrų, tikėjimo žmonėms.
Reiki metodo pagrindas tai universalios Visatos energijos perdavimas per kanalą, per Reiki gydovą, klientui, ji skirta kūno ir psichikos funkcijoms hormonizuoti.
Reiki – tai vis labiau populiarėjantis alternatyviosios medicinos gydymo metodas. Plaštakų prisilietimu pagrįstas metodas perduodamas kontaktiniu ir nuotoliniu būdu siekia sumažinti stresą. Reiki meistras mokytojas, nukreipdamas energiją į kliento kūną, stimuliuoja jo vidinį savigydos potencialą ir paspartina pakenktų organų gijimą, atkuria sveikatai būtiną visų lygmenų – fizinio, emocinio, psichinio ir dvasinio – gyvybingumą ir pusiausvyrą, harmonizuojama žmogaus energetinius centrus (čakras). Taip išlaisvinama užblokuota energija, ji transformuojasi į aukštesnio dažnio energijas ir integruojasi į naują mąstyseną ir elgseną. Taip galima pakeisti požiūrį į save, pamilstant ir priimant save iš naujo, į kitą žmogų, į situacijas, išsivaduoti iš negandų bei materialinio nepritekliaus.
Reiki leidžia būti „čia ir dabar“, pažiūrėti į daugelį situacijų per širdies poziciją – matyti dalykus per tai, kas yra gerai, o ne per tai, kas yra blogai. Reiki yra išminties energija, kuri visada veikia ir padeda žmogui surasti geresnį sprendimą daugelyje gyvenimo situacijų, nusiraminti, atrasti save, savo kelią, net profesiją, pasisemti įkvėpimo ir idėjų, ir šalia savęs pritraukti daugiau pozityvių žmonių. Taip nutinka todėl, jog ramus, save mylintis žmogus tarsi pritraukia tokius pačius – laimingus ir sąmoningus žmones.
Žodis „Reiki“ yra dviejų japoniškų žodžių junginys: „Rei“, reiškiantis „visa, kas egzistuoja mintyse ir formose, gyvybinė energija, universalus visatos spindulys“ arba „aukštesnė jėga“, ir „Ki“, reiškianti „gyvybinė energija, kuri įkvepia gyvybę kūrinijai, universali nepoliarizuota Visatos energija, visa ko Visatoje šaltinis“. Sudėjus kartu, „Rei“ ir „Ki“ reiškia „dvasiškai vadovaujamą gyvybinės jėgos energiją“.
Pagrindinis šaltinis, per kurį veikia Reiki yra dvasiškai vadovaujama gyvybinės jėgos energija. Ši energija yra perduodama Reiki Meistro Mokytojo dėka į tas vietas, kurios reikalauja sveikatinimo ir harmonijos. Perduodamos vibracijos daro teigiamą poveikį, žmogus jau po pirmo Reiki seanso gali jaustis
• labiau atsipalaidavęs,
• be nerimo ir įtampos,
• pasitikintis savimi,
• be streso,
• mylintis save ir gyvenimą,
• ramus,
• be skausmo ir kitokio diskomforto,
• geresnės nuotaikos.
• Žmogus Reiki energiją jaučią kaip galingą, švelnų ramybės ir besąlyginės meilės srautą, kuris pripildo kūną ir sielą. Tai pajunta kiekvienas, pabuvęs nors viename Reiki seanse.
Kiekvienas Reiki seansas bus kitoks, vienodų neegzistuoja, nereikia išsigąsti, jeigu vieno seanso metu pojūčiai bus stipresni ar švelnesni už praeito seanso metu patirtus. Tai normalu.
Dovanokite tikrą ramybę, harmoniją ir meilę. Žmogui reikia ne tik daiktų, bet ir neapčiuopiamų laimės šaltinių, tinkamos energijos, įkvėpimo ir jėgų. Reiki – puikus energijos šaltinis, kurio moterims ir vyrams visada reikia. Šis energijos šaltinis leis ne tik nuveikti daugiau darbų, bet ir leis tiesiog geriau jaustis, nes neeikvosite jo nereikalingiems dalykams ar netinkamiems žmonėms. Daugiau meilės sau, saugumo, jaukumo, pozityvių minčių ir visko, kas geriausia mes dovanojame patys sau. O juk tokius jausmus taip miela ir gera dovanoti kitiems
Jeigu norite nustebinti savo brangiausius žmones, o tuo pačiu padovanoti sielai ir kūnui naudingą dovaną, įsigykite Reiki seansų dovanų kuponą jau dabar. Tai padaryti kviečiame tobuladovana.lt svetainėje https://tobuladovana.lt/ruta-reiki-mercar/
Išvenkite varginančių dovanų paieškų, stovėjimo kamščiuose ar eilėse – pirkite internetu, neišeidami iš namų. Patogu, greita ir paprasta.
Straipsnio intelektualinė nuosavybė priklauso:
Why is a gift voucher for Reiki sessions a great gift for Her and Him?
Choosing an exclusive and memorable gift is not easy for women as well as for men. You want it to be high-quality, useful, and at the same time special. Most of us are used to giving tangible things. However, they bring joy only for a short time. What if you offered to give your wonderful woman or man an emotion that puts a smile on their face, uplifts them, and relaxes them. After all, it's so fun when your loved one glows with happiness, then there is more harmony, piece, love and joy at home. Therefore, one of the best gifts that your beloved woman or beloved man can receive is a gift voucher for Reiki sessions https://tobuladovana.lt/ruta-reiki-mercar/
Reiki is an energy healing method that originated in Japan in the early 20th century. It is based on the idea that we all have an unseen "life energy" that flows through each person's body.
Reiki is a body and spirit healing method designed to overcome stress and restore health, peace, security and prosperity. Reiki is not related to religion or religious rites, belief, hypnosis, psychotechnique, suggestion and the like. Reiki is not bioenergetics. A Reiki healer is, first of all, a conductor for energy to come and pass it during a Reiki session. Reiki sessions are similar to acupuncture, only needles are used and the warmth of the palms is used. A Reiki healer will never transmit bad energy.
Reiki is a universal and very gentle method of recovery of well-being, designed to restore the balance of all human systems and the internal harmony of the entire organism, is available to everyone and is suitable for people of different ages, views and beliefs.
The basis of the Reiki method is the transmission of the universal energy of the Universe through a channel, through a Reiki practitioner, to the client, it is intended to harmonize body and mental functions.
Reiki is an increasingly popular alternative medicine treatment method. The method based on the touch of the hands is transmitted in a contact and remote way and aims to reduce stress. By directing energy into the client's body, the Reiki master teacher stimulates his inner self-healing potential and accelerates the healing of damaged organs, restores the vitality and balance necessary for health at all levels - physical, emotional, mental and spiritual, and harmonizes the human energy centers (chakras). This frees blocked energy, transforms it into higher frequency energies and integrates into a new mindset and behavior. This is how you can change your attitude towards yourself, falling in love and accepting yourself anew, towards another person, towards situations, and free yourself from adversity and material deprivation.
Reiki allows you to be "here and now", to look at many situations from the heart position - to see things through what is good and not through what is bad. Reiki is the energy of wisdom that always works and helps a person find a better solution in many life situations, calm down, discover himself, his path, even his profession, get inspiration and ideas, and attract more positive people to his side. This happens because a calm, self-loving person seems to attract the same kind of people - happy and conscious people.
The word "Reiki" is a combination of two Japanese words: "Rei" meaning "all that exists in thought and form, life energy, universal ray of the universe" or "higher force" and "Ki" meaning "vital energy that inspires life creation, the universal unpolarized energy of the Universe, the source of everything in the Universe." Taken together, Rei and Ki mean "spiritually guided life force energy."
The primary source through which Reiki works is spiritually guided life force energy. This energy is transferred thanks to the Reiki Master Teacher to those places that require healing and harmony. Transmitted vibrations have a positive effect, a person can already feel it after the first Reiki session
•more relaxed
• without anxiety and tension,
• self-confident,
• without stress,
• loving yourself and life,
• calm,
• without pain and other discomfort,
• better mood.
• A person feels Reiki energy as a powerful, gentle flow of peace and unconditional love that fills the body and soul. This is felt by everyone who has been to even one Reiki session.
Each Reiki session will be different, there are no equals, there is no need to be afraid if during one session the sensations are stronger or softer than those experienced during the previous session. It is normal.
Give the gift of true peace, harmony and love. A person needs not only things, but also intangible sources of happiness, adequate energy, inspiration and strength. Reiki is a great source of energy that women and men always need. This source of energy will allow you not only to do more work, but also to simply feel better, because you will not waste it on unnecessary things or the wrong people. We give ourselves more self-love, security, coziness, positive thoughts and everything that is best. And after all, such feelings are so nice and good to give to others
If you want to surprise your dearest people, and at the same time give a gift useful for the soul and body, buy a gift voucher for Reiki sessions now. We invite you to do this on the tobuladovana.lt website https://tobuladovana.lt/ruta-reiki-mercar/
Avoid tedious searches for gifts, standing in traffic jams or queues - buy online without leaving your home. Convenient, fast and simple.
The intellectual property of the article belongs to: