Laisvės atėmimo vietų ligoninėje - praktiniai seminarai nuteistiesiems.

Sveiki Mielieji draugai
Koks nuostabus straipsnis parengtas apie mūsų organizacijos VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto” savanorišką veiklą Laisvės atėmimo vietų ligoninėje tema “Laisvės atėmimo vietų ligoninėje - praktiniai seminarai nuteistiesiems”.
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje - praktiniai seminarai nuteistiesiems.

Kas yra „meilė sau“ ir kaip tas jausmas gali pakeisti gyvenimą, šiuos klausimus su nuteistaisiais per praktinį seminarą Laisvės atėmimo vietų ligoninėje nagrinėjo Rūta Janulevičienė, projekto „Emocinis intelektas per labirinto terapiją" vadovė.
Per pokalbį su nuteistaisiais buvo akcentuojama, kad meilė sau nėra kažkas su kuo yra gimstama. Tai dalykas, kuris ugdomas, vystomas ir globojamas visą gyvenimą.
Po susitikimo su nuteistaisiais Rūta Janulevičienė dalinosi savo pastebėjimais. Iš tikrųjų suaugusio žmogaus, tuo labiau nuteistojo, pakeisti savęs suvokimą yra labai sunku. Daugelį slegia nusikalstamo elgesio praeitis, dabartinės situacijos beviltiškumas – kai atlikdami laisvės atėmimo bausmę jie negali pilnavertiškai bendrauti su šeima, tėvais, vaikais, padėti jiems kurti materialinę gerovę, negali teikti artimiesiems pakankamo moralinio palaikymo, nes ir patiems to labiausiai reikia, nukenčia jų žmogiškasis ego, todėl labiausiai juos yra užvaldžiusi „nemeilė sau“ jausmas.
Seminaras su praktinėmis užduotimis skatino nuteistųjų suvokimą, jog nemeilė sau yra tik išmoktas požiūris į save – kaip išmoko savęs nemylėti, negerbti savęs ar savimi nepasitikėti, taip turi išmokti ir labiau save mylėti.
Labai dėkoju Laisvės atėmimo vietų ligoninės administracijai ir Alina Girtavičienei, Laisvės atėmimo vietų ligoninės Resocializacijos skyriaus vyriausiajai specialistei už šiltą ir profesionalų bendradarbiavimą.
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/auktualijos/naujienos-kaldep/laisves-atemimo-vietu-hj11.html?fbclid=IwAR14SWqYkQAmRrnPgMAQ2RJjRfM-23fEgefqUliRwv08MQxAiXOzQTQQxtU

Nuoširdžiai dėkoju,
Pagarbiai,
Rūta Janulevičienė
Dear friends
What a wonderful article has been prepared about the voluntary activities of our organization NGO “Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute" in the Central Prison Hospital on the topic "Practical seminars for convicts in the Central Prison Hospital”.
Practical seminars for convicts in the Central Prison Hospital
What is "self-love" and how that feeling can change life, Rūta Janulevičienė, head of project so called the "Emotional intelligence through labyrinth therapy", discussed these questions with the convicts during a practical seminar at the Central Prison Hospital.
During the conversation with the convicts, it was emphasized that self-love is not something one is born with. It is something that is nurtured, developed and nurtured throughout life.
After the meeting with the convicts, Rūta Janulevičienė shared her observations. In fact, it is very difficult to change the self-perception of an adult, especially a convicted person. Many are oppressed by the past of criminal behavior, the hopelessness of the current situation - when, while serving a prison sentence, they cannot fully communicate with their family, parents, children, help them create material well-being, cannot provide their relatives with sufficient moral support, because they themselves need it the most, their human ego suffers , therefore the feeling of "self-loathing" has overwhelmed them the most.
The seminar with practical tasks encouraged the convicts to realize that self-hatred is only a learned attitude towards oneself - just as you learned not to love yourself, not to respect yourself or not to trust yourself, you must also learn to love yourself more.
I would like to thank the administration of the Central Prison Hospital and Alina Girtavičienė, the chief specialist of the Resocialization Department of the Central Prison Hospital, for their warm and professional cooperation.
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/auktualijos/naujienos-kaldep/laisves-atemimo-vietu-hj11.html?fbclid=IwAR14SWqYkQAmRrnPgMAQ2RJjRfM-23fEgefqUliRwv08MQxAiXOzQTQQxtU

Sincerely thank you,
Sincerely,
Rūta Janulevičienė