Metinis labirintų renginys, kuris vyks Pearlstone Centre, Reisterstown, Maryland

Mielieji draugai ir labirinto mylėtojai

Kokia palaima būti Labirinto bendruomenės šeimos dalimi. Man tai bus didžiulė garbė susitikti su jumis vėl ir pasikalbėti bei smagiai praleisti laiką. Aš esu labai sujaudinta ir laukiu galimybės su jumis pasidalinti žiniomis ir patirtimi, pristatant savo pranešimą tema „Širdies kelionė: ryšių kūrimas, bendruomenės kūrimas, bendrų pagrindų radimas socialiai pažeidžiamoms grupėms Lietuvoje“. Metiniame labirintų renginyje, kuris 2019 m. spalio 18-20 d. vyks Pearlstone Centre, Reisterstown, Marylande.

Šis plakato pristatymas bus padalintas į dvi dalis: Viena dalis bus skirta pristatyti mano darbą su nuteistaisiais Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Kita dalis - pristatyti naujausius siekius įgyvendinti Europos socialinio fondo projektą (2019–2021 m.) „Sveikas ir ramus protas, sveika ir rami bendruomenė“, kuris turėjo būti skirtas neįgaliems vaikams, lankantiems Vilniaus specialiųjį darželį “Čiauškutis“. Antroje dalyje pristatysiu projekto „Sveikas ir ramus protas, sveika ir rami bendruomenė“ projekto koncepcijos idėją, nes projektui nebuvo suteiktas Europos socialinio fondo finansavimas.

Ruta Janulevičienė yra tarptautiniu mastu pripažinta Reiki Mercar Meistrė Mokytoja. Ji yra registruota Karuna Reiki Meistrė Mokytoja. Rūta mėgsta dirbti su energija ir remiasi savo aiškiaregystės, aiškiagirdystės ir čenelingo dovanomis. Šios dovanos padeda intuityviai nustatyti pagrindines priežastis, dėl kurių pasikartoja tam tikros gyvenimo situacijos ar susiduriama su sveikatos problemomis.
Nuo 2012 m. Ji yra Tarptautinės Labyrintų organizacijos narė. Rūta vesdama įvairius praktinius seminarus naudoja labirintą. Moksliniai interesai yra: psichologija, koučingas, „Silva“ metodas, psichoterapija ir psichodrama.


https://labyrinthsociety.org/annual-gathering/9695-pasirinkimai?fbclid=IwAR1CQwL9fbcfnHjSUq20iwZo8dJp6wkILvbjOWuvUVuJPkyiM6eOWr6Lbxk

Dear Friends and Labyrinth Lovers

What a Blessing to be a part of Labyrinth Community Family. It will be an honor to meet you again and have a lovely & joyful chat with you. I am so exciting and looking forward to share with you my knowledge and experiences by giving a poster presentation on “Journey of the Heart: Making Connections, Building Community, Finding Common Ground for social vulnerable groups in Lithuania”. The Annual Gathering will be held at the Pearlstone Center in Reisterstown, Maryland, October 18-20, 2019.
This poster presentation will be divided in two parts. One part will aim to present the presenter's work with inmates in the Šiauliai Remand Prison. Another part will present the recent plans to implement the European Social Fund Project (2019 – 2021) “Healthy and Peaceful Mind, Healthy and Peaceful Community” for disabled children in Vilnius Special Nursey-Kindergarten “Čiauškutis”. In the second part I will present the concept idea of the project “Healthy and Peaceful Mind, Healthy and Peaceful Community” as the project has not been granted by the European Social Fund.

Ruta Januleviciene is an internationally recognized Reiki Mercar Master Teacher. She is a registered Karuna Reiki Master Teacher of the ICRT. Ruta enjoys working with energy and draws on her gifts of clairvoyance, clairaudience, and channeling. Her gifts help intuitively identify the root cause of patterns keeping individual attached in recurring life or health situations. She has been a member of the Labyrinth Society since 2012. Ruta facilitates various practical workshops using the of labyrinth. Scientific interests are: psychology, coaching, the Silva method, psychotherapy, and psychodrama.

https://labyrinthsociety.org/annual-gathering/9695-poster-presentations?fbclid=IwAR3W_45Cbh-nkHXCeAbdxmkj5lj3j944GsrjuWDiS2z5iDDspcD2vYADT8U