PRAKTINIS SEMINARAS LABIRINTAS IR SAPNAI .,

Mielieji draugai

Nuoširdžiai dėkoju Laisvės atėmimo vietų ligoninės kolektyvui, ypatingai Alina Girte Girtavičienė už parengtą straipsnį apie mano darbą su dviem nuteistųjų grupėmis: darbo būrio grupės ir neįgaliųjų nuteistųjų grupe.
Su straipsniu galite susipažinti šioje nuorodoje:

http://www.kaldep.lt/lt/lavl/naujienos-lavl/praktinis-seminaras-labirintas-k4n1.html

Straipsnio tekstas su nuotraukomis pateiktas žemiau:


PRAKTINIS SEMINARAS LABIRINTAS IR SAPNAI

2022 m. balandžio 25 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje vykdant nuteistiesiems projektą „Emocinis intelektas per labirinto terapiją", buvo organizuotas jau penktas susitikimas su projekto iniciatore Rūta Janulevičiene – Tarptautinės Labirintų organizacijos regionine Europos ambasadore Lietuvai ir ryšiams su Europa, Tarptautinės Labirintų organizacijos Direktorių Tarybos Projektų Komiteto Vadove, VšĮ „Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto" steigėja ir direktorė. Šį kartą susitikimo tema buvo Labirintas ir sapnai.
Susitikimas su nuteistaisiais pradėtas nuo klausimo Kodėl daugumai žmonių patinka savaitgaliai? Vienas iš atsakymų – tada galima iki soties išsimiegoti. Bet žinojimas, kad miegant ilsisi tik kūnas, o smegenys net ir tuomet intensyviai dirba, kelia daug įdomių klausimų. O kur dar svarstymai apie tai, kodėl vienokius ar kitokius sapnus regime? Yra, apie ką pagalvoti.
Sapnus perprasti mėgino jau senovės egiptiečiai ir graikai: jie nakties reginius laikė dievų žinutėmis, perduodamomis per išrinktuosius – žynius, pranašus. Romėnai kartais miegodavo šventose vietose, kad aplankytų pranašiški sapnai. O lietuviai pagonys tikėjo, kad naktimis gali aplink sukiotis naktinė dvasia Gaila, kuri sapnuose kankindavo ne tik žmones, bet ir gyvulius.
Mokslo žmonės sutinka, kad sapnas – tai pasąmonės siunčiama informacija, bet visa tai yra simbolių kalba, kurią reikia mokėti išaiškinti ir pritaikyti. Sapnai padeda suvokti save, perprasti slaptas baimes, norus, pamatyti užslėptas galimybes. Sapnai – užmaskuoti mūsų norai, bręstant žmogui, smegenys bei atmintis prisipildo informacijos, vaizdinių, išgyvenimų, o tai mūsų sapnus turtina.
Praktinio seminaro "Labirintas ir sapnai" metu buvo aptarta kaip sąmoningai sapnuoti, kokios dažniausiai pasitaikančios sapnų reikšmes, mokomasi valdyti savo sapną, pasidalinta patarimais kaip išsivaduoti iš košmariškų ar varginančių sapnų bei kaip panaudoti labirintą savęs ir savo sapnų pažinimui.

Dar kartą labai dėkoju už profesionalų bendradarbiavimą,
Rūta Janulevičienė
VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto” steigėja ir direktorė

Dear friends

I sincerely thank the staff of the Prison Hospital, especially Alina Girte Girtavičienė, for her article on my work with two groups of convicts: the working group and the group of disabled convicts.
You can read the article at the following link:

http://www.kaldep.lt/lt/lavl/naujienos-lavl/praktinis-seminaras-labirintas-k4n1.html
The text of the article with photos is below:

PRACTICAL WORKSHOP LABYRINTH AND DREAMS

On 25th of April 2022 In the frame of the project "Emotional Intelligence through Labyrinth Therapy" a fifth meeting was organized with the project initiator Rūta Janulevičienė - the TLS Regional Rep. for Lithuania and Liaison for Europe, the Founder and Director of the NGO “Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute”. The theme of the practical workshop was “Labyrinth and Dreams”.
The practical workshop with the convicts started with the question Why do most people like weekends? One of the answers is then you can fall asleep to satiety. But the knowledge that only the body rests during sleep, and the brain works intensively even then, raises many interesting questions. And where else are the reflections on why we have one or another dream? There is something to think about.
The ancient Egyptians and Greeks tried to make dreams come true: they considered the night visions to be the messages of the gods, transmitted through the elect - messengers, prophets. The Romans sometimes slept in holy places to see prophetic dreams. And the Lithuanian Pagans believed that the night spirit Gaila could revolve around at night, tormenting not only people but also animals in their dreams.
Scientists agree that a dream is information sent subconsciously, but it is all a language of characters that needs to be interpreted and applied. Dreams help to realize oneself, to understand secret fears, desires, to see hidden possibilities. Dreams - masked by our desires as a person matures, the brain and memory are filled with information, images, experiences, which enriches our dreams.
The practical workshop "Labyrinth and Dreams" discussed how to consciously dream, what are the most common meanings of dreams, learn how to control your dream, share tips on how to get rid of nightmares or tiring dreams, and how to use the labyrinth to know yourself and your dreams.

Thank you very much again for your professional cooperation,
Rūta Janulevičienė
Founder and Director of the NGO “Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute”